Romana Kanovská bola riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pod ministerstvom školstva a zástupkyňou Slovenskej republiky v riadiacich výboroch medzinárodných porovnávacích štúdií (OECD PISA, TALIS a PIAAC) a meraní (IEA TIMSS a PIRLS) a členkou Poradného zboru expertov Slovenskej komisie pre UNESCO. V minulosti tiež pracovala v Štátnom pedagogickom ústave ako výskumno-vývojová zamestnankyňa zaoberajúca sa koncepciou externých meraní výsledkov vzdelávania a ich implementáciou na národnej úrovni a námestníčka riaditeľa na Úseku certifikovaných meraní vzdelávania. Za ministra Juraja Draxlera bola štátnou tajomníčkou. Momentálne pracuje v Nadácii Pontis ako senior policy manažérka, kde presadzuje do systému overené sociálne inovácie, ktoré riešia celospoločenské problémy.