Kristína Michalicová sa venuje vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní) v SZŠ a SG CENADA od roku 2012. Škola sa vo svojej filozofii zameriava na adekvátnu kognitívnu stimuláciu žiakov, aplikáciu rešpektujúceho prístupu (zameranie na vnútornú motiváciu, zodpovednosť, samostatnosť, etické správanie) a elimináciu rizík vo vývine osobnosti.  Je učiteľkou predmetov matematika a etická výchova. V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození vytvorila viaceré vzdelávacie aktivity.  Je lektorkou globálneho vzdelávania a v blended-learningových kurzoch mentoruje svojich kolegov a kolegyne. Ako väčšinu učiteľov ju práca pohlcuje, no vie si nájsť priestor pre svojich blízkych, handmade tvorbu šperkov alebo dobrú knihu.