Mária Slávová pochádza z učiteľskej rodiny – dedko bol profesor filozofie, babka celý život pracovala ako špeciálna pedagogička – a táto skutočnosť ju ovplyvnila pri výbere vysokej školy. Študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. V súčasnosti učí anglický jazyk a občiansku náuku na SOŠ podnikania v Bratislave. Jej cieľom je vzbudiť u študentov záujem o spoločenské dianie, naučiť ich kriticky myslieť, vedieť rozumne narábať s informáciami a naučiť ich slušne diskutovať a tolerovať sa navzájom. Verí, že prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je do veľkej miery zavádzanie zážitkových a inovatívnych metód učenia.