Aktivity Iniciatívy sú financované z členských a konferenčných poplatkov, neštátnych grantových schém a individuálnych finančných darov od podporovateľov.