Loading Events

Účel výzvy:

– Podpora aktivít na predchádzanie sociálneho
vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych
dôsledkov,
– podpora rovnosti príležitostí na trhu práce,
– podpora znevýhodnených komunít.

Žiadateľ je povinný realizovať oprávnené aktivity podľa časti 3 na oprávnenom území, ktorým
je Bratislavský a Košický kraj

Go to Top